Regulamin II Konkursu „Nasz zabytek” na wskazanie przez społeczność lokalną sposobu użytkowania /nowej funkcji społecznej zabytku wybranego w I Konkursie

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Most the Most organizuje w każdym województwie Konkurs „Nasz Zabytek” – na wybór zabytkowego obiektu oraz na wybór jego sposobu użytkowania/nowej funkcji społecznej. Konkurs będzie podzielony na 2 części. W ramach I Konkursu, w każdym województwie, na podstawie zgłoszeń społeczeństwa, wyłoniony zostanie zabytkowy obiekt, który warto poddać rewaloryzacji i nadać mu nową funkcję społeczną. W II Konkursie wyłoniony zostanie pomysł na sposób użytkowania zwycięskiego obiektu wyłonionego w I Konkursie – zgodnie z intencją lokalnej społeczności. Właściciel wyłonionego obiektu będzie mógł otrzymać dofinansowanie od Fundacji w postaci grantu na rewaloryzację i dostosowanie obiektu do nowej funkcji (zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Konkursu i Umowie).
 2. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, na jakich odbywa się II Konkurs „Nasz Zabytek” na wskazanie przez społeczeństwo sposobu użytkowania/nowej funkcji społecznej zabytku wybranego w I Konkursie.
 3. Organizatorem II Konkursu „Nasz zabytek” na wskazanie przez społeczeństwo sposobu użytkowania/nowej funkcji społecznej zabytku wybranego w I Konkursie jest Fundacja MOST the MOST z siedzibą w Warszawie 00-801 przy ul. Chmielnej 73, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000866911, NIP: 7011002609, REGON: 387474695. (zwana dalej „Organizatorem”, „Fundacją” lub „Fundacją Most the Most”).
 4. Budżet Konkursu wynosi 1 000 000 zł brutto (1 milion złotych) na dofinansowanie 1 obiektu w jednym województwie.
 5. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

a) Konkurs – konkurs przeprowadzony w każdym województwie na wybór przez społeczeństwo Obiektu do rewaloryzacji oraz na wybór jego sposobu użytkowania/nowej funkcji społecznej. Konkurs jest podzielony na 2 części – I Konkurs – wojewódzki na wybór Obiektu oraz II Konkurs – lokalny na wybór sposobu użytkowania/nowej funkcji społecznej Obiektu, który został wybrany w I Konkursie.
b) I Konkurs – wojewódzki konkurs na wybór, na podstawie zgłoszeń społeczeństwa, Obiektu do dofinansowania jego rewaloryzacji i dostosowania do nowej funkcji społecznej.
c) II Konkurs – konkurs na wskazanie przez społeczność lokalną sposobu użytkowania/nowej funkcji społecznej Obiektu wyłonionego w I Konkursie.
d) Pomysł – zgłoszony pomysł na sposób użytkowania/nową funkcję społeczną Obiektu wybranego w I konkursie.
e) Formularz zgłoszeniowy/ Zgłoszenie – elektroniczny formularz zgłoszeniowy II Konkursu, dokument zawierający opis pomysłu na sposób użytkowania/nową funkcję społeczną Obiektu wybranego w I Konkursie. Formularz będzie dostępny na stronie www.mostthemost.pl w zakładce Konkurs „Nasz Zabytek”. Istnieje też możliwość zgłoszenia w formie telefonicznej pod numerem kontaktowym Fundacji, wskazanym na jej stronie internetowej.
f) Obiekt – obiekt wybrany w I Konkursie, przewidziany do Dofinansowania.
g) Projekt – zaplanowane (pod względem merytorycznym i finansowym) i określone w czasie działania prowadzące do wyznaczonego celu, którym jest rewaloryzacja i dostosowanie do nowej funkcji społecznej Obiektu. Obiekt i jego nowa funkcja społeczna zostaną wybrane w drodze Konkursu.
h) Dofinansowanie/Grant – świadczenie pieniężne (grant) przekazany przez Fundację Most the Most Grantobiorcy na realizację Projektu zgodnie z niniejszym Regulaminem i podpisaną Umową.
i) Właściciel Obiektu – podmiot publiczny (np. Jednostka Samorządu Terytorialnego) posiadający do Obiektu prawo własności (nieruchomości budynkowe, nieruchomości gruntowe) lub prawo użytkowania wieczystego (nieruchomości gruntowe).
j) Deklaracja – dokument wypełniony przez Właściciela Obiektu zawierający informacje na temat: stanu prawnego Obiektu (własność, księga wieczysta, brak roszczeń i zadłużenia), stanu technicznego obiektu, planowanej rewaloryzacji, dokumentacji technicznej, pozwoleń, rodzajów planowanych prac z podaniem kosztów i terminów realizacji; prac wykonanych przy obiekcie w ostatnich latach, ubiegania się o dofinansowanie u innych podmiotów.
W Deklaracji Właściciel potwierdza zgodę na współpracę w zakresie realizacji Projektu po rozstrzygnięciu Konkursu oraz akceptuje Regulamin Konkursu.
Deklaracja (stanowiąca załącznik do Umowy) będzie przekazana Właścicielowi w trakcie trwania Konkursu.
k) Zgłaszający – osoba fizyczna, która bierze udział w Konkursie poprzez zgłoszenie Pomysłu.
l) Grantobiorca – Właściciel Obiektu wyłonionego w Konkursie.
m) Umowa – Umowa podpisywana przez Organizatora oraz Grantobiorcę, określająca warunki współpracy, dofinansowania realizacji Projektu i jego nowej funkcji społecznej.
n) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z trzech osób, wybrana i powołana przez Zarząd Fundacji Most the Most w celu weryfikacji i oceny zgłaszanych w konkursie Obiektów i Pomysłów oraz ogłoszenia zwycięzcy Konkursu.

 § 2  Cele II Konkursu

Celami Konkursu są:

 1. Budowanie poczucia wpływu społecznego na najbliższe otoczenie wśród lokalnej społeczności.
 2. Zaangażowanie społeczeństwa do zgłaszania pomysłów na sposób użytkowania/nową funkcję społeczną Obiektu wybranego w I konkursie.
 3. Zainspirowanie do współpracy lokalnej społeczności wokół rewaloryzacji Obiektów i nadania im nowych funkcji społecznych.
 4. Wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i lokalnych zabytków.
 5. Wsparcie przez Fundację Most the Most projektów, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, i w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.
 6. Zapewnienie aktywnego i wspólnego użytkowania Obiektu przez lokalną społeczność po zakończeniu Konkursu

§ 3  Tryb i zasady zgłaszania Pomysłów w II Konkursie

 1. W Konkursie Obiekty mogą zgłaszać tylko osoby fizyczne.
 2. W celu zgłoszenia Obiektu w Konkursie należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy na stronie www.mostthemost.pl w zakładce Konkurs „Nasz Zabytek”. Istnieje też możliwość zgłoszenia telefonicznego na numer kontaktowy Fundacji, wskazany na jej stronie internetowej.

§ 4 Przebieg konkursu i weryfikacja zgłoszeń

 1. Termin składania Zgłoszeń w trybie określonym w § 3 pkt. 2 Regulaminu, rozpoczyna się 27.09.2021 r. i upływa 18.10.2021 r.
 2. Złożenie Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Zgłoszenia podlegają ocenie merytorycznej. Warunkiem dopuszczenia do oceny merytorycznej jest złożenie Zgłoszenia w terminie określonym w § 4. Pkt. 1.
 4. Kryteria oceny merytorycznej Zgłoszeń:

a) Odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności (0 – 20 pkt.) – na jakie deficyty/problemy jest odpowiedzią zgłoszony Pomysł, jak będzie służyć lokalnej społeczności; 
b) Potencjał społeczny (0 – 20 pkt.) – czy i w jakim zakresie zgłoszony Pomysł zakłada współpracę społeczności lokalnej i Grantobiorcy przy użytkowaniu Obiektu w trakcie i po zakończeniu prac;
c) Funkcjonalność (0 – 20 pkt.) – kto będzie mógł skorzystać z zabytku dzięki realizacji zgłoszonego Pomysłu – jakie grupy społeczne, w jakim wieku, w jakim stopniu Pomysł uwzględnia dostępność dla osób z niepełnosprawnością;
d)Propozycja komunikacji i promocji wśród lokalnej społeczności (0 – 20 pkt.) – pomysł na rozreklamowanie nowej funkcji Obiektu wśród lokalnej społeczności oraz zachęcenie ich do zaangażowania w ten projekt by po modernizacji zabytek tętnił życiem;
e) Użyteczność i atrakcyjność w środowisku lokalnym (0 – 20 pkt.) – jak zgłoszony Pomysł przyczyni się rozwoju okolicy, czy dzięki niemu zwiększy się atrakcyjność turystyczna miejscowości, w jaki sposób wpłynie na jej rozwój społeczno-gospodarczy;
f) Budowanie międzypokoleniowego zaangażowania i współpracy (0 – 20 pkt.) – jak zgłoszony Pomysł pomoże budować międzypokoleniowe zaangażowanie, jak będzie łączyć pokolenia i jak będzie zachęcać do wielośrodowiskowej współpracy.

 1. Zgłoszony Pomysł może otrzymać maksymalnie 120 pkt. (max. po 20 pkt. w każdym kryterium).
 2. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej przez Komisję Konkursową zostaną wyłonione najlepsze Pomysły. Spośród nich wspólnie z Właścicielem zostanie wybrana funkcja/funkcje społeczne Obiektu uwzględniając plany oraz dotychczasową działalność Właściciela. Wybrana funkcja społeczna nie może stać w sprzeczności z zaleceniami konserwatora zabytków.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej nie wymaga uzasadnienia.
 4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 5. Decyzja zostanie opublikowana na stronie Fundacji – www.mostthemost.pl.
 6. Właściciel Obiektu będzie mógł otrzymać Dofinansowanie na realizację Projektu, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Konkursu na zasadach określonych w Umowie.

§ 5  Ochrona danych osobowych

 1. Fundacja jest administratorem danych osobowych osób uczestniczących w Konkursie (Zgłaszających i przedstawicieli Właścicieli Obiektów).
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu w zgodzie z działalnością statutową Fundacji.
 3. Fundacja przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami, które dotyczą ochrony danych osobowych; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które dotyczy:
  – ochrony osób fizycznych i przetwarzania ich danych osobowych oraz
  – swobodnego przepływu tych danych.
 4. Fundacja w ramach Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania bezpieczeństwa, a także zachowania w tajemnicy danych osobowych uczestników programu, w których posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją Konkursu.
 5. Fundacja zapewnia ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Dane osobowe uczestników Konkursu mają charakter poufny i nie mogą być publikowane ani ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej lub elektronicznej zgody, z zastrzeżeniem podmiotu wskazanego w ust. 6 powyżej. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych ciąży na Fundacji również w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu i nie jest ograniczony w czasie. Fundacja wykonuje względem uczestników Konkursu obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO poprzez przedstawienie do akceptacji Regulaminu Konkursu.
 7. Dane osobowe osób uczestniczących w Konkursie będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Osobie uczestniczącej w Konkursie przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez e-mail lub nr telefonu Fundacji, wskazany na jej stronie internetowej.
 9. Ponadto osobie uczestniczącej w Konkursie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6  Postanowienia końcowe

 1. Decyzje Zarządu Fundacji w zakresie przyznania lub odmowy przyznania Grantu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Organizator nie udostępnia do wglądu informacji o przebiegu oceny poszczególnych Zgłoszeń.
 3. W przypadku niedostarczenia przez Grantobiorcę dokumentów w zastrzeżonym terminie lub przesłania dokumentów, które nie spełniają warunków formalnych lub niedostarczenia podpisanej Umowy w zastrzeżonym terminie, Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o cofnięciu Dofinansowania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia postępowania konkursowego związanego ze zgłaszaniem i oceną Zgłoszeń. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku wycofania się Grantobiorcy z realizacji Projektu przed otrzymaniem Grantu, jak też w razie podjęcia przez Zarząd Fundacji decyzji o cofnięciu Dofinansowania, Organizator może dokonać wyboru innego Projektu i przyznać mu Dofinansowanie.
 6. W przypadku wyboru innego Projektu, Organizator będzie kierował się przyznaną punktacją przez Komisję Konkursową i wybierze kolejny najwyżej oceniony projekt.
 7. Niniejszy Regulamin nie stanowi podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i jest dostępny na stronie Fundacji pod adresem www.mostthemost.pl w zakładce Konkurs „Nasz zabytek”.
 9. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego regulaminu.
 10. Kontakt z Fundacją: +48 22 47 55 111 lub +48 517 884 088; naszzabytek@mostthemost.pl.
Przewiń do góry