„Smak polskich Świąt” – weź udział w konkursie!

Konkurs „Smak polskich Świąt” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki.

Grudzień to w wielu domach czas pielęgnowania tradycji i przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy Cię do udziału w konkursie „Smak polskich Świąt”!
Podziel się z nami Twoim najlepszym przepisem na potrawę, której nie może zabraknąć na świątecznym stole.

Jak wziąć udział w konkursie?

 1. Zrób zdjęcie (lub wideo) Twojej popisowej potrawy bożonarodzeniowej.
 2. Pokaż nam je i podziel się przepisem. Zgłoszenie opublikuj:

⏰ Konkurs trwa do 9 stycznia 2022 r.

Dla trzech laureatek lub laureatów przekażemy spersonalizowane przepiśniki.

REGULAMIN KONKURSU „Smak polskich Świąt”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym za organizację Konkursu jest Fundacja MOST the MOST z siedzibą w Warszawie, 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73, NIP 7011002609, REGON 387474695, KRS 0000866911 (dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja MOST the MOST z siedzibą w Warszawie, 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73, NIP 7011002609, REGON 387474695, KRS 0000866911 (dalej „Fundator”).
 3. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Smak polskich Świąt” i zwany jest dalej „Konkursem„.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09.12.2021 r. o godzinie 17:00, a kończy się dnia 09.01.2022 r. o godz. 23:59. (dalej „Czas Trwania Konkursu„).
 5. Konkurs organizowany jest na profilu w portalu społecznościowym facebook.com www.facebook.com/mostthemost/) oraz instagram.com (https://www.instagram.com/fundacja_mostthemost) zwanym dalej „Stroną Konkursową”.
 6. Fundator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub jest osobą niepełnoletnią, która ukończyła 13. rok życia i otrzymała zgodę od rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie (skan lub zdjęcie zgody należy wysłać na adres e-mail: fundacja@mostthemost.pl , wpisując w temacie wiadomości „zgoda – Smak polskich Świąt”; treść zgody znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu);

b) wykona zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”);

c) prześle Zadanie Konkursowe poprzez zamieszczenie zdjęcia lub wideo oraz opisu, o którym mowa w pkt III.1. niniejszego regulaminu w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej;

d) oraz nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora, Fundatora Nagród ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Zadanie Konkursowe polega na zamieszczeniu w formie zdjęciowej (lub wideo) i tekstowej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe: „Zrób zdjęcie lub wideo Twojej popisowej potrawy bożonarodzeniowej, pokaż nam je i podziel się przepisem.”
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez: wykonanie Zadania Konkursowego i zamieszczenie (opublikowanie) w wątku konkursowym na profilu na Facebooku, pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/mostthemost/ odpowiedzi na zadanie wraz ze zdjęciem lub wideo i opisem lub na profilu Instagram https://www.instagram.com/fundacja_mostthemost/ z właściwym oznaczeniem na zdjęciu @fundacja_mostthemost. W przypadku osoby niepełnoletniej, która ukończyła 13. rok życia, zgłoszenie jest skuteczne wraz z przesłaniem zgody rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z pkt II.1.a Regulaminu.
 3. Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu więcej niż jedno Zgłoszenie, maksymalnie 5 zgłoszeń. W przypadku osoby niepełnoletniej, która ukończyła 13. rok życia, nie jest wymagane przesłanie zgody rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z pkt II.1.a Regulaminu przy każdym Zgłoszeniu poza pierwszym.
 4. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne.
 5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres profilu w portalu facebook.com lub instagram.com, z którego zostało wykonane Zadanie Konkursowe, o którym mowa w pkt III.1. Regulaminu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
 6. Zadanie Konkursowe nie może zawierać treści, które mogłyby:

a) zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie również w przypadku, gdy przesłane przez niego Zadanie Konkursowe zostało uprzednio wykorzystane w innym konkursie bądź rozpowszechnione w jakikolwiek inny sposób.

IV. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

 1. Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1062), a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.
 2. Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
 3. W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.
 4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.
 5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora/ Fundatora Zadania Konkursowego i Zgłoszenia oraz udziela licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego i Zgłoszenia przez Organizatora/ Fundatora, bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu);

b) publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

c) w przypadku wytworzenia egzemplarzy Zadania Konkursowego lub Zgłoszenia udzielona licencja obejmuje wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem takich egzemplarzy;

d) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Zadania Konkursowego lub Zgłoszenia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów ich wytworzenia i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, w okresie trwania Konkursu oraz przez czas nieokreślony po zakończeniu Konkursu.

6. Licencja obejmuje wykorzystanie Zadania Konkursowego i Zgłoszenia do celów marketingowych. Fotografie mogą być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi utworami lub artystycznymi wykonaniami. Licencja uprawnia do udzielenia sublicencji. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.

7. Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawo i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora i/lub Fundatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

8. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

9. Wartość licencji, o której mowa w niniejszym rozdziale ustala się na 50 zł.

V. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 2. W Konkursie zostaną wyłonione 3 (trzy) nagrodzone Zgłoszenia Konkursowe.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień oraz nagrodzenia ich.
 4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 365 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy: Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody, Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie, Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane, Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego regulaminu, Nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie. Organizator może odstąpić od przyznania pierwszej lub kolejnych nagród, jeśli Zadania Konkursowe nie spełniają kryteriów przewidzianych Regulaminem, nawet jeśli wpłynie tylko tyle Zadań Konkursowych, ile jest przewidzianych nagród.

VI. NAGRODY

 1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody rzeczowe dla każdej nagrodzonej lub wyróżnionej osoby: personalizowany przepiśnik o wartości nie przekraczającej 150 PLN (sto pięćdziesiąt złotych).
 2. Personalizacja nagrody nie może:

a) zawierać znaków, słów lub określeń uznawanych za obraźliwe lub naruszające dobre obyczaje bądź stanowić groźby skierowanej do innych osób;

b) naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mających związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności.

 1. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.
 2. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
 3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w terminie 28 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej.
 4. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie kolejnych 28 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny zamieszczenia informacji o wygranej w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.
 5. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody (w tym oświadczenie o posiadaniu praw autorskich i udzieleniu licencji Fundacji, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wskazanie danych do wysyłki Nagrody), zgadzając się jednocześnie na elektroniczną wymianę tych dokumentów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody.
 7. Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora.
 8. Imię i nazwisko Zwycięzcy wraz ze Zgłoszeniem, które otrzymało Nagrodę, zostanie zamieszczone na Stronie Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

a) nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;

b) przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;

c) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

d) naruszy postanowienia pkt. IV niniejszego Regulaminu;

e) w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.
 2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

VII. OBOWIĄZEK PODATKOWY

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) Nagrody w Konkursie zwolnione są od podatku dochodowego jako wygrane w konkursie organizowanym i ogłaszanym przez środki masowego przekazu oraz konkursie z dziedziny kultury i sztuki, gdyż ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty określonej w powołanym przepisie.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji Konkursu (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub okresu reklamacyjnego, a w przypadku zwycięzców po okresie przedawnienia roszczeń w zakresie zobowiązań podatkowych.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s1) (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Fundacja MOST the MOST z siedzibą w Warszawie, 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73, będąca jednocześnie Fundatorem i Organizatorem Konkursu.
 3. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika Konkursu mogą być powierzone do przetwarzania następującym podmiotom:

a) podmiotom trzecim – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa współpracującym z Administratorem danych w celu realizacji Konkursu (np.: partnerom Konkursu, oraz ich pracownikom i współpracownikom, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską ect.);

b) uprawnionym organom państwowym.

 1. W przypadku powierzenia danych osobowych na podstawie podpisanych umów z podmiotami przetwarzającymi Administratora danych (podmioty trzecie), przekazanych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych, Administrator danych wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania powierzonych danych jedynie w celu świadczenia współpracy, usług lub produktów związanych z realizacją Konkursu.
 2. Organizator Konkursu – Fundacja MOST the MOST z siedzibą w Warszawie, 00 801 Warszawa, ul. Chmielna 73, NIP 7011002609, REGON 387474695, KRS 0000866911, jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone będąc jednocześnie Administratorem danych, może dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych na rzecz innych pomiotów, z którymi współpracuje przy okazji realizacji świadczeń.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym opublikowania Zgłoszenia na Stronie Konkursowej, przekazania Nagród, a w związku z tym zamieszczenia Zgłoszeń i Zadań Konkursowych i wykorzystywania na polach eksploatacji przez okres licencji.
 4. Przekazane przez Uczestnika dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Uczestnika Konkursu wyrażana poprzez przesłanie Zgłoszenia w Konkursie i tym samym akceptację niniejszego Regulaminu (zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO).
 6. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia Zgłoszenia konkursowego do Konkursu i przekazania Nagrody.
 7. Do zakończenia Konkursu i wydania Nagrody Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail Organizatora fundacja@mostthemost.pl – wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości musi zostać zawarte Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres profilu na Facebooku używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
 8. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej) ani organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Uczestnika.
 13. Dane osobowe Uczestników Konkursów mogą podlegać profilowaniu w związku ze statystyką marketingową nie wywołującym wobec Uczestnika skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływającemu na Uczestnika.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres fundacja@mostthemost.pl Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać Imię, Nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. W wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 5. Administrator portalu Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy facebook.com, instagram.com ani z nimi związany.
 7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.
 8. Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: fundacja@mostthemost.pl

Załącznik do Regulaminu:

Scroll to Top
Skip to content