Statut Fundacji Most the Most

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja MOST the MOST (zwana dalej: Fundacją), ustanowiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa (zwanym dalej: Fundatorem), aktem notarialnym z dnia 23 września 2020 r. (repertorium A nr 3619/2020) działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (zwanej dalej: Ustawą) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Nadzór nad Fundacją i celami Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki oraz Prezydent m.st. Warszawy.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza z funduszu założycielskiego, co najmniej kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

§ 5.

 1. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.
 3. Prawa i przywileje, o których mowa w ust. 2 zatwierdza Rada Fundacji.

§ 6.

Fundacja, za zgodą Rady Fundacji, może należeć do innych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji, jeśli służy to realizacji celów statutowych oraz będzie wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział 2.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

Celami Fundacji są:

 1. rewitalizacja i odbudowa obiektów zabytkowych;
 2. wspieranie ochrony dóbr kultury materialnej i niematerialnej;
 3. wykorzystanie dóbr kultury materialnej i niematerialnej do rozwoju regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności kulturowej, turystycznej oraz inwestycyjnej;
 4. upowszechnianie wiedzy i promowanie dziedzictwa narodowego i działalności z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony przyrody;
 5. edukacja i upowszechnianie historii Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i za granicą;
 6. działania na rzecz rozwoju i promocji działań na rzecz rozwoju postaw etycznych, edukacji młodego pokolenia i budowania kapitału społecznego;
 7. działania na rzecz rozwoju i promocji działalności kulturalnej budującej wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. łączenie ochrony zabytków z samofinansowaniem i przynoszeniem dochodu lokalnym społecznościom;
 9. prowadzenie działalności charytatywnej i filantropijnej;
 10. wspieranie edukacji;
 11. wspieranie twórczości związanej z kulturą, nauką i rozrywką;
 12. działalność muzealna, konserwacja dzieł sztuki, oraz wspieranie działalności pielęgnującej tradycję i historię Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. wspieranie oraz podejmowanie działań prowadzących do odzyskania utraconych dóbr dziedzictwa kulturowego;
 14. budowanie kapitału społecznego i wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski poprzez integrowanie społeczności lokalnej, innych podmiotów lub instytucji, we wszelkich skoordynowanych działaniach w celu realizacji celów statutowych.

§ 8.

 1. Fundacja realizuje swoje cele, poprzez:
  1) działania zmierzające do odbudowy i rewitalizacji zabytków w celu przywrócenia ich funkcji użytkowych i przystosowania do prowadzenia działalności muzealnej, usługowej, w tym hotelowej, gastronomicznej;
  2) pozyskiwanie nieruchomości, w tym nieruchomości, na których posadowione są budynki lub budowle zabytkowe;
  3) organizowanie i finansowanie wystaw oraz działalności muzealnej;
  4) organizowanie i finansowanie konferencji oraz szkoleń, w szczególności gospodarczych, badawczych i naukowych;
  5) podejmowanie działań związanych z dofinansowaniem badań naukowych oraz ośrodków i instytucji badawczych;
  6) organizowanie, finansowanie oraz prowadzenie kampanii promocyjnych i edukacyjnych związanych z celami Fundacji;
  7) działania na rzecz rozwoju, organizacji oraz promocji i finansowania inicjatyw społecznych oraz wydarzeń kulturalnych;
  8) organizowanie wydarzeń kulturalnych, w tym: koncertów, przedstawień i widowisk artystycznych;
  9) organizowanie i koordynacja działań promocyjnych pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, kulturalnymi, placówkami oświatowymi oraz polskimi przedsiębiorcami;
  10) organizowanie szkoleń, kursów, staży i fundowanie stypendiów;
  11) podejmowanie działań promocyjnych poprzez organizację szkoleń, wykładów, konferencji i udział w inicjatywach społecznych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie realizacji celów statutowych;
  12) udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom promujących historię gospodarczą Rzeczypospolitej Polskiej;
  13) promocję oraz wsparcie na rzecz inicjatyw wydawniczych, audiowizualnych, publikacji elektronicznych związanych z celami Fundacji;
  14) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
  15) współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi podejmującymi działania promocyjne oraz wizerunkowe związane z budowaniem wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie gospodarki oraz historii Rzeczypospolitej Polskiej;
  16) tworzenie i prowadzenie obiektów kulturalnych oraz muzeów, propagujących historię Rzeczypospolitej Polskiej;
  17) ochronę dziedzictwa narodowego, w tym historycznych miejsc i budynków;
  18) prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  19) współpracę z podmiotami państwowymi w zakresie objętym celami Fundacji;
  20) współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi i osobami fizycznymi zainteresowanymi celami Fundacji.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji będą:
  1) 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
  2) 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
  3) 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  4) 58.11.Z – Wydawanie książek;
  5) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  6) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
  7) 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  8) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
  9) 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
  10) 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
  11) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  12) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  13) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie {public relations) i komunikacja;
  14) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  15) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  16) 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
  17) 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  18) 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
  19) 91.02.Z – Działalność muzeów;
  20) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział 3.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub uzyskane przez Fundację w toku jej działania.

§ 10.

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 11.

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1) darowizn, spadków, zapisów;
  2) subwencji;
  3) dotacji, grantów;
  4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
  6) dochodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inwestycji kapitałowych;
  7) innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji poprzez krajowe, zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty;
  8) działalności gospodarczej.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na jej działalność.

§ 12.

 1. Wszelkie dochody, w tym pochodzące ze źródeł wskazanych w § 11 ust. 1 Statutu, mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Z majątku Fundacji nie można przekazywać darowizny pieniężnej na rzecz członków organów Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji lub Fundatora (bez względu na podstawę zatrudnienia) oraz osób bliskich, na zasadach innych niż jak dla osób trzecich.
 3. Osoby bliskie, o których mowa w ust. 2 to osoby, z którymi członkowie organów Fundatora lub Fundacji lub pracownicy Fundatora lub Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej w pierwszym stopniu, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 13.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo spadek odrzucić.

§ 14.

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział 4.

Organy Fundacji

§15.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji (zwana dalej: Radą);
 2. Zarząd Fundacji (zwany dalej: Zarządem).

§16.

 1. Rada składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
 2. Członkowie Rady powoływani są przez Fundatora na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata.
 3. Fundator spośród członków Rady wyznacza jej Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
 4. Fundator ma prawo odwołać Radę lub członka Rady przed upływem kadencji.
 5. Mandaty członków Rady wygasają:
  1) z upływem kadencji;
  2) w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej Fundatorowi (w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej);
  3) z dniem odwołania;
  4) z dniem śmierci.

§ 17.

Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu oraz zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu;
 2. opiniowanie i przedkładanie Fundatorowi projektów zmian Statutu;
 3. opiniowanie i przedkładanie Fundatorowi wniosków w sprawie likwidacji Fundacji lub połączenia z inną fundacją;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych przedkładanych przez Zarząd uwzględniających m.in. budżet przeznaczony na wynagrodzenia dla pracowników;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji przedkładanych przez Zarząd, o których mowa w Ustawie;
 6. podejmowanie uchwały w przedmiocie podziału zysku lub sposobie pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy;
 7. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego;
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji przekazywanych Fundatorowi przez Zarząd;
 9. opiniowanie wniosków Zarządu do decyzji Fundatora, w tym wniosków o darowiznę;
 10. wyrażanie zgody na przystępowanie przez Fundację do innych organizacji, o których mowa w § 6 Statutu;
 11. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;
 12. uchwalanie regulaminu Rady, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 18.

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku kalendarzowym. Na posiedzeniach Rady wymagana jest obecność Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady. Posiedzenia Rady mogą odbywać się także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 2. Rada może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 3. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 19.

 1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym z Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata.
 3. Fundator ma prawo odwołać Zarząd albo członka Zarządu przed upływem kadencji.
 4. Mandaty członków Zarządu wygasają:
  1) z upływem kadencji;
  2) w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej Fundatorowi (w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej);
  3) z dniem odwołania;
  4) z dniem śmierci.

§ 20.

 1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Fundator wyznacza spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 21.

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora lub Rady, w szczególności:
  1) składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Fundacji, w tym majątkowych;
  2) kierowanie działalnością Fundacji;
  3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  4) sporządzanie rocznych planów finansowych i przedkładanie ich Radzie do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego roku;
  5) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji, o których mowa w Ustawie i przedkładanie ich Radzie do zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;
  6) sporządzanie okresowych (kwartalnych) sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie do zatwierdzenia;
  7) przedkładanie Radzie do zaopiniowania wniosków Zarządu do decyzji Fundatora;
  8) występowanie z wnioskami o finansowanie dla Fundacji, w tym z wnioskami o darowiznę;
  9) przedkładanie Radzie projektów zmian Statutu;
  10) przedkładanie Radzie wniosku w sprawie likwidacji Fundacji;
  11) przedkładanie Radzie wniosku w sprawie połączenia z inną fundacją;
  12) opracowanie projektu regulaminu prac Zarządu.
 2. Pracodawcą w rozumieniu Statutu jest Fundacja, a czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba.
 3. Zarząd przekazuje Fundatorowi:
  1) roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Fundacji, o których mowa w Ustawie wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Radę, lecz nie później niż do dnia 31 maja roku bieżącego za rok ubiegły;
  2) roczne plany finansowe, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Radę;
  3) okresowe sprawozdania z działalności Fundacji, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Radę nie rzadziej niż dwa razy w roku;
  4) informacje o wystąpieniu obowiązku zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Pzp), w terminie do 14 dni przed wszczęciem postępowania (informacje o przedmiocie, wartości i wybranym trybie postępowania w Pzp);
  5) roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wskazanym w Pzp, jeśli złożenie sprawozdania jest wymagane.

§ 22.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Na posiedzeniach wymagana jest obecność Prezesa Zarządu.
 3. Uchwały podejmowane przez Zarząd wieloosobowy zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 23.

 1. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych, upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie.
 2. W przypadku jednoosobowego Zarządu, Fundację reprezentuje Prezes Zarządu, który upoważniony jest samodzielnie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

§ 24.

Fundator może w każdym czasie przeprowadzić kontrolę działalności Fundacji lub wnioskować o przekazanie informacji dotyczących jej działalności. Organy Fundacji są zobowiązane udostępnić osobom upoważnionym przez Fundatora wszelkie informacje i dokumenty.

Rozdział 5.

Połącznie Fundacji

§ 25.

 1. W przypadku, gdy może to zapewnić efektywne realizowanie jej celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady.

Rozdział 6.

Likwidacja Fundacji

§ 26.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady.
 3. W sytuacji likwidacji Fundacji, Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Likwidację prowadzi Zarząd, chyba że Fundator postanowi inaczej.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się decyzją Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbieżnych celach statutowych.

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

§ 27.

 1. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator samodzielnie albo na wniosek Rady.
 2. Zmiana Statutu może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 28.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Scroll to Top
Skip to content