Statut Fundacji Most the Most

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja MOST the MOST (zwana dalej „Fundacją”), ustanowiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa (zwanym dalej „Fundatorem”), aktem notarialnym z dnia 23.09.2020 r. (Repertorium  A nr 3619/2020) działa na podstawie przep1sow ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1491, zwanej dalej „Ustawą”) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Fundacja uzyskuje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją i celami Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki oraz Prezydent m.st. Warszawy.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza z funduszu założycielskiego, co najmniej kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

§ 5.

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je  wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

§ 6.

Fundacja może należeć do innych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji, jeśli służy to realizacji celów statutowych oraz będzie wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział 2.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

Celami Fundacji są:

 1. rewitalizacja  i odbudowa obiektów zabytkowych;
 2. wspieranie ochrony dóbr kultury materialnej i niematerialnej;
 3. wykorzystanie dóbr kultury materialnej i niematerialnej do rozwoju regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności kulturowej, turystycznej oraz inwestycyjnej;
 4. upowszechnianie wiedzy i promowanie dziedzictwa narodowego i działalności  z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony przyrody;
 5. edukacja i upowszechnianie historii Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i za granicą;
 6. działania na rzecz rozwoju i promocji działań na rzecz rozwoju postaw etycznych, edukacji młodego pokolenia i budowania kapitału społecznego;
 7. działania na rzecz rozwoju i promocji działalności kulturalnej budującej wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. łączenie ochrony   zabytków z samofinansowaniem   i przynoszeniem dochodu lokalnym społecznościom;
 9. prowadzenie działalności charytatywnej i filantropijnej;
 10. wspieranie edukacji;
 11. wspieranie twórczości związanej z kulturą, nauką i rozrywką;
 12. działalność muzealna, konserwacja dzieł sztuki, oraz wspieranie działalności pielęgnującej tradycję i historię Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. wspieranie oraz podejmowanie działań prowadzących do odzyskania utraconych dóbr dziedzictwa kulturowego;
 14. Integrowanie strony  społecznej,  podmiotów,  we  wszelkich  skoordynowanych  działaniach w celu realizacji celów statutowych.

§ 8.

I. Fundacja realizuje swoje cele, poprzez:

 1. działania zmierzające do odbudowy i rewitalizacji zabytków w celu przywrócenia ich funkcji użytkowych i przystosowania do prowadzenia działalności muzealnej, usługowej, w tym hotelowej, gastronomicznej;
 2. pozyskiwanie nieruchomości, w tym nieruchomości, na których posadowione są budynki lub budowle zabytkowe;
 3. organizowanie i finansowanie wystaw oraz działalności muzealnej;
 4. organizowanie i finansowanie konferencji oraz szkoleń, w szczególności gospodarczych, badawczych i naukowych;
 5. podejmowanie  działań  związanych  z dofinansowaniem  badań  naukowych  oraz  ośrodków i instytucji badawczych;
 6. organizowanie, finansowanie oraz prowadzenie kampanii promocyjnych i edukacyjnych związanych z celami Fundacji;
 7. działania na rzecz rozwoju, organizacji oraz promocji i finansowania inicjatyw społecznych oraz wydarzeń kulturalnych;
 8. organizowanie wydarzeń kulturalnych, w tym: koncertów, przedstawień i widowisk artystycznych;
 9. organizowanie i koordynacja działań promocyjnych pomiędzy jednostkami naukowo­ badawczymi, kulturalnymi, placówkami oświatowymi oraz polskimi przedsiębiorcami;
 10. organizowanie szkoleń, kursów, staży i fundowanie stypendiów;
 11. podejmowanie  działań promocyjnych  poprzez  organizację  szkoleń,  wykładów,  konferencji i   udział   w inicjatywach   społecznych   o zasięgu   lokalnym,   regionalnym,   ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie realizacji celów statutowych;
 12. udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom promujących historię gospodarczą Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. promocję oraz wsparcie na rzecz inicjatyw wydawniczych, audiowizualnych, publikacji elektronicznych związanych z celami Fundacji;
 14. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 15. współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi podejmującymi działania promocyjne oraz     wizerunkowe związane z budowaniem wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie gospodarki oraz historii Rzeczypospolitej Polskiej;
 16. tworzenie i prowadzenie obiektów kulturalnych oraz muzeów, propagujących historię Rzeczypospolitej Polskiej;
 17. ochronę dziedzictwa narodowego, w tym historycznych miejsc i budynków;
 18. prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 19. współpracę z podmiotami państwowymi w zakresie objętym celami Fundacji;
 20. współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi i osobami fizycznymi zainteresowanymi celami Fundacji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji będą:

 1. 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
 2. 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
 3. 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 4. 58.11.Z – Wydawanie książek;
 5. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 6. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
 7. 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 8. 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 9. 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
 10. 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
 11. 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 12. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 13. 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie {public relations) i komunikacja;
 14. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
 15. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 16. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 17. 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 18. 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
 19. 91.02.Z – Działalność muzeów;
 20. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział 3.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000.000,00 zł (słownie: ptęc milionów złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub uzyskane przez Fundację w toku jej działania.

§ 10.

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 11.

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. subwencji;
 3. dotacji, grantów;
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 6. dochodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inwestycji kapitałowych;
 7. innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji poprzez krajowe, zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty;
 8. działalności gospodarczej.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.

§ 12.

Wszelkie dochody, w tym pochodzące ze źródeł wskazanych w § 11 ust. 1, mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13.

W   przypadku   powołania   Fundacji  do dziedziczenia, Zarząd Fundacji powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo spadek odrzucić.

§ 14.

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział 4.

Organy Fundacji

§15.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji (zwana dalej „Radą”);
 2. Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem”).

§16.

 1. Rada składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
 2. Członkowie Rady  powoływani są przez  Fundatora  na okres wspólnej  kadencji  trwającej 4 (cztery) lata.
 3. Fundator spośród członków Rady wyznacza jej Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
 4. Fundator ma prawo odwołać Radę lub członka Rady przed upływem kadencji.
 5. Mandaty członków Rady wygasają:
 1. po upływie kadencji;
 2. w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej Fundatorowi;
 3. z dniem odwołania;
 4. z dniem śmierci.

§ 17.

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. określanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i zawieranie z nimi umów;
 2. opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Fundatorowi projektów zmian statutu Fundacji;
 3. opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Fundatorowi projektów uchwał w sprawie likwidacji Fundacji;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie planu finansowego przedkładanego przez Zarząd;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd;
 6. ustalanie zatrudnienia i wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
 7. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;
 8. uchwalanie regulaminu Rady, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 18.

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 2 (dwa) razy w roku kalendarzowym. Na posiedzeniach Rady wymagana jest obecność Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady.
 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą głosów decyduje głos Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego Rady większością głosów, w przypadku równej ilości Rady, a podczas jego nieobecności głos

§ 19.

 1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym z Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie  Zarządu powoływani  są przez Fundatora  na okres wspólnej  kadencji trwającej 4 (cztery) lata.
 3. Fundator ma prawo odwołać Zarząd albo członka Zarządu przed upływem kadencji.
 4. Mandaty członków Zarządu wygasają:
  1. po upływie kadencji;
  2. w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej Fundatorowi;
  3. z dniem odwołania;
  4. z dniem śmierci.

§ 20.

 1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Fundator wyznacza spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 21.

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora lub Rady, w szczególności:
 1. składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Fundacji, w tym majątkowych;
 2. kierowanie działalnością Fundacji;
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 4. przedkładanie Radzie rocznych planów finansowych (w terminie do dnia 30 listopada każdego roku);
 5. sporządzanie rocznych sprawozdań  z działalności  Fundacji  i przedkładanie  ich Fundatorowi w  terminie  30 (trzydziestu)  dni   od   daty  zatwierdzenia   sprawozdania  przez   Radę,  lecz nie później niż w terminie do dnia 30 kwietnia roku bieżącego za rok ubiegły;
 6. przedkładanie Radzie projektów zmian statutu Fundacji;
 7. przedkładanie Radzie projektów uchwał w sprawie likwidacji Fundacji;
 8. występowanie do Fundatora z wnioskiem o połączenie z inną Fundacją;
 9. opracowanie projektu regulaminu prac Zarządu.

2. Pracodawcą w rozumieniu niniejszego statutu jest Fundacja, a czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba.

§ 22.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Na posiedzeniach wymagana jest obecność Prezesa Zarządu.
 3. Uchwały podejmowane przez Zarząd wieloosobowy zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzję podejmuje jedyny członek Zarządu. Decyzje podejmowane przez jednoosobowy Zarząd zwane są uchwałami

§ 23.

 1. W  przypadku,  gdy   Zarząd  Fundacji   jest   wieloosobowy   do  reprezentowania  Fundacji, w tym składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych  oraz niemajątkowych, upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
 2. W przypadku jednoosobowego Zarządu, Fundację reprezentuje Prezes Zarządu, który upoważniony   jest   samodzielnie   do  składania   oświadczeń   woli   w imieniu   Fundacji,   w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

§ 24.

Fundator może przeprowadzić kontrolę działalności Fundacji w każdym czasie. Organy Fundacji są zobowiązane udostępnić osobom upoważnionym przez Fundatora do przeprowadzenia kontroli wszelkie informacje i dokumenty potrzebne dla jej przeprowadzenia.

Rozdział 5.

Likwidacja Fundacji

§ 25.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady.
 3. W sytuacji likwidacji Fundacji, Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się decyzją Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbieżnych celach statutowych.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 26.

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator samodzielnie  albo na  wniosek Rady. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 27.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w rejestrze fundacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Scroll to Top
Skip to content