Wojtaszyce | Pałac

Pałac w Wojtaszycach położony jest w środkowej części wsi, po południowej stronie głównej drogi wiejskiej. Pałac oraz przylegający do niego park dworski według danych z rejestru zabytków powstały w 1792 roku. Wojtaszyce były własnością starego i znanego pomorskiego rodu szlacheckiego von Dewitz z Dobrej. Pałac jest budynkiem murowanym z cegły, otynkowanym. Budynek założony jest na rzucie prostokąta z gankiem wejściowym od frontu (tj. od zachodu) oraz tarasem widokowym od strony parku. Cokół ganku wejściowego wymurowano z prostokątnych ciosów kamiennych. Bryła pałacu odznacza się w porównaniu z innymi siedzibami ziemskimi na Pomorzu Zachodnim stosunkowo nietypową formą. Od strony zachodniej z budynkiem pałacu sąsiaduje zespół budynków gospodarczych dawnego folwarku. Po wojnie dobra ziemskie w Wojtaszycach upaństwowiono i założono tutaj Państwowe Gospodarstwo Rolne. Od lat 70 tych XX w. Zakład Rolny w Wojtaszycach wchodził w skład kombinatu PGR w Dobrej. Od 1991 r. majątkiem w Wojtaszycach zarządza Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, następnie Agencja Nieruchomości Rolnych, a obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Całość gospodarstwa wraz z zabudowaniami była dzierżawiona przedsiębiorcom – producentom rolnym, którzy budynek pałacu wykorzystywali jedynie częściowo głównie na potrzeby biura. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych jeden z dzierżawców wykorzystywał budynek na potrzeby organizacji obozów sportowych. Od wielu lat budynek stoi pusty i niszczeje. Podczas wielu rozmów wśród mieszkańców wybrzmiewa temat niszczejącego budynku, pomimo, że to miejsce ma bardzo duży potencjał do ożywienia lokalnej społeczności.

Opis powstał dzięki Pani Barbarze ze Szczecina.

Scroll to Top
Skip to content